Sen là quốc hoa của Việt Nam. Để làm trà sen, người hái phải dậy từ mờ sáng để lựa những búp sen mới hé nụ, vẫn còn ngậm sương.